Stadgar

(Beslutade av årsmötet den 15/4 2011 med tillägg §7 vid årsmötet den 29 mars 2015)

§ 1 Teater Proximus

Teater Proximus är ideell/allmännyttig förening med norra Öland som hemvist. Teater Proximus bildades år 2001.

§ 2 Ändamål och uppgifter

Föreningens uppgift är att samla teater- och kulturintresserade personer för iscensättande och produktion av olika typer av skådespel. Föreningen ska aktivt arbeta för att tillgängliggöra scenkonsten för den breda allmänheten på norra Öland.

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen förverkligar sin uppgift i enlighet med sina stadgar samt på det sätt som fastställts vid föreningens möten.

För finansiering av föreningens verksamhet uppbär föreningen medlemsavgift av sina medlemmar samt mottar bidrag och donationer.

§ 3 Medlemmar

Medlem i föreningen kan varje person bli som förbinder sig att följa dessa stadgar. Föreningen är skyldig att föra förteckning över sina medlemmar.

§ 4 Medlemsavgift

Föreningens medlemmar erlägger årligen en medlemsavgift vars storlek för nästkommande år fastställs av föreningens årsmöte.

§ 5 Medlemskapets upphörande

Medlem som bryter mot dessa stadgar eller genom sitt handlande åsamkar föreningen eller dess strävanden skada, kan på förslag av styrelsen och efter föreningsmötes beslut skiljas från medlemskapet. Styrelsen ska informera den berörde om sitt förslag om uteslutning minst en vecka före det möte där beslut om uteslutning ska behandlas. Medlem som inte erlagt medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen.

§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. Räkenskaperna och handlingar rörande förvaltningen ska tillställas revisorerna minst fyra veckor före årsmötet. Revisorerna ska till styrelsen två veckor före årsmötet överlämna en skriftlig berättelse om den utförda granskningen.

§ 7 Föreningsmöte

Beslutanderätten i föreningen utövas av dess medlemmar på föreningsmöten. Föreningsmöten hålls då styrelsen så anser det behövligt eller då minst en tiondel (1/10) av medlemmarna kräver det för att behandla ett och samma ärende. Föreningens årsmöte ska hållas före utgången av april månad. På föreningsmöte har endast föreningens medlemmar rösträtt och endast medlem kan inväljas i styrelsen. Som medlem räknas endast den som erlagt medlemsavgift för det löpande verksamhetsåret. Medlem äger rätt att till årsmötet inlämna motion. Motion skall vara inlämnad senast tre (3) veckor före annonserat årsmöte.

På föreningsmötena fattas besluten med enkel röstmajoritet. Röstningen sker öppet om inte någon av mötesdeltagarna kräver sluten omröstning. Val förrättas med slutna valsedlar. Vid lika röstetal avgör lotten.

Kallelse till föreningsmöte ska tillställas medlemmarna genom brev, telefon eller e-post. I kallelsen ska meddelas vilka ärenden som ska behandlas.

På föreningens årsmöte ska följande ärenden behandlas:

• att mötet är stadgeenligt utlyst

• fastställande av mötets dagordning

• val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare/rösträknare

för mötet

• behandling av styrelsens berättelse över verksamheten föregående år

samt beslut om dess godkännande

• behandling av föreningens bokslut och revisorernas utlåtande över

detta samt beslut om fastställande av bokslutet

• frågan om beviljande av ansvarsfrihet

• val av styrelse

• val av revisorer

• val av valberedning

• behandling av ärenden som av styrelsen förelagts årsmötet

• beslut om medlemsavgiften

• övriga frågor

§ 8 Styrelsen

Föreningens verkställande organ är styrelsen. I styrelsen ingår föreningens ordförande, som väljs för högst två år i sänder, samt minst fyra övriga ledamöter, bland vilka styrelsen väljer vice ordförande för ett kalenderår i sänder. Styrelsens ledamöter väljs för två år i taget, så att årligen hälften av dem är i tur att ersättas.

I styrelsen ingår dessutom minst två suppleanter, vilka väljs för ett år i taget. Vid styrelsens sammanträden har dessa yttrande- och förslagsrätt samt rösträtt, då de fungerar som ersättare för ordinarie ledamot.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då denne är förhindrad av vice ordföranden eller då minst hälften av styrelsens ledamöter kräver detta.

Styrelsen är beslutsför om ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av övriga ledamöter är närvarande.

Kallelse till styrelsens möten ska alltid tillställas revisorerna.

§ 9 Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av två i föreningen, var för sig, bestående av föreningens ordförande eller vice ordförande tillsammans med kassören. Styrelsen utser en styrelseledamot att teckna firma i kassörens ställe, då denne är förhindrad. Vid behov kan styrelsen utfärda fullmakt att teckna firma i vissa ärenden.

§ 10 Upplösning av föreningen

Beslut om upplösning av föreningen ska fattas av föreningens årsmöte samt därefter vid föreningsmöte som hålls tidigast en månad efter årsmötet. Ärendet ska omnämnas i kallelsen till mötet. Beslut om upplösning av föreningen kan inte fattas med annat än med fyra femtedels (4/5) majoritet bland de närvarande medlemmarna. Vid upplösningen av föreningen överlämnas tillgångarna till kommunen.